*Z碼系統使用GRS67經緯度座標系統,與GPS或Google Earth使用WGS84經緯度座標系統略有不同,有需要可利用「Web版坐標轉換程式」進行座標轉換

檢索【 PL000000049201 】(地名:1 筆,群組:0 筆) :
迦毘羅衛國(jiā pí luó wèi guó)
引用網址


別名:
[正體中文]迦毗羅衛城(jiā pí luó wèi chéng),迦比羅皤窣堵(jiā bǐ luó pán sū dǔ),迦毘羅國(jiā pí luó guó),迦毘羅婆蘇都(jiā pí luó pó sū dū),迦尾攞縛娑多,迦毗羅婆蘇,迦毗羅施兜,迦毗羅雞兜,迦毗羅跋私臭,迦比羅婆修斗,迦比羅跋臭,劫比羅伐窣堵(jié bǐ luó fá sū dǔ),劫比羅國(jié bǐ luó guó),婆兜釋翅搜,迦羅毘迦,迦維羅衛,迦維羅閱,迦惟羅越,迦毗羅婆,迦毘羅,迦毗羅,迦夷羅,迦維,加維,黃赤城(huáng chì chéng),黃髮仙人住處,黃頭仙人住處,妙德城(miào dé chéng),蒼城(cāng chéng),赤澤國(chì zé guó),仙城(xiān chéng),迦維羅衛國,迦惟羅衛國,迦羅衛國,迦維羅國
[梵文 (羅馬轉寫)]Kapila-vastu,Kapiravasthu
[巴利文 (羅馬轉寫)]Kapila-vatthu
[日本語]カピラヴァストゥ

規範碼:PL000000049201
規範碼短碼:PL49201
舊規範碼:NPWLUKP00A01AA(僅供參考請勿使用)
地名分類:地點
經緯度:緯度:27.576456經度:83.054972(精確值)  download KML   Map
行政區:尼泊爾-西部地方(WesternRegion(Pashchimanchal))-魯比尼地區(Lumbini)-Taulihawa(Kapilvastu)
朝代:印度
註解:即今尼泊爾塔拉伊(Ta-rai)之提羅拉冠特(Tilorakot)地方,為佛陀出生處,亦即釋迦族之國土。佛陀時正值釋迦族強盛時期,該族有人口約百萬,分居十城,佛陀故鄉劫比羅城(Kapila-nagara)位列諸城之首。史密斯比定遺址為巴斯底縣北部的比普拉瓦(Piprāwā)。戴維支(Rhys Davids)則比定為提勞拉柯特(Tilaura Kot)。印度學者穆克吉(P.C.Mukherji)贊同這一比定。(佛光:3963;西域註:507;西域釋:59;http://en.wikipedia.org/wiki/Kapilavastu,2011.11.28)
Occurs in:
T50n2059_p0324c11  梁高僧傳: 支樓迦讖傳{ 迦維羅衛國 }
T50n2059_p0334b27  梁高僧傳: 佛馱跋陀羅傳{ 迦維羅衛 }
T50n2059_p0343b21  梁高僧傳: 釋智猛傳{ 迦維羅衛國 }
T50n2059_p0345b25  梁高僧傳: 求那毘地傳{ 迦維 }
T50n2060_p0450a08  唐高僧傳: 釋玄奘傳
T50n2060_p0457a23  唐高僧傳: 釋玄奘傳{ 迦維 }
T50n2060_p0507c09  唐高僧傳: 釋慧最傳{ 迦維羅衛國 }
T50n2060_p0507c10  
T50n2061_p0719c07  宋高僧傳: 寂友傳
T55n2145_p0113b29  出三藏記集傳: 智猛傳{ 迦惟羅衛國 }
........
g008p0313(重修普陀山志) { 迦毘羅國 }
g008p0412(重修普陀山志) { 迦毘羅 }
g084p0102(雞足山志) { 迦毘羅國 }
g081p0140(清涼山志) { 迦維羅國 }
g010p0043(明州阿育王山志) { 迦維 }
g010p0096(明州阿育王山志) { 迦毘羅衛國 }
g009p0597(普陀洛迦新志) { 迦毘 }
g084p0623(雞足山志) { 迦毘 }問題回報(Feedback)