*Z碼系統使用GRS67經緯度座標系統,與GPS或Google Earth使用WGS84經緯度座標系統略有不同,有需要可利用「Web版坐標轉換程式」進行座標轉換

檢索【 PL000000023300 】(地名:1 筆,群組:0 筆) :
太平興國寺(tài píng xīng guó sì)
引用網址


別名:
[正體中文]龍興寺(lóng xīng sì)

規範碼:PL000000023300
規範碼短碼:PL23300
舊規範碼:CN0410201T01AA(僅供參考請勿使用)
地名分類:寺廟、佛塔、佛教文化地點
經緯度:緯度:34.800584經度:114.336696(估計值)  download KML   Map
行政區:中國-河南省-開封市-鼓樓區
朝代:北宋
註解:在馬軍橋東北,大内西右掖門外街南。舊龍興寺也,周世宗廢爲龍興倉。宋太平興國二年正月辛卯復建,金元改爲文濟王府,洪武初爲宋國公馮勝宅。(淵四.汴京遺蹟志.卷十:13;淵四.東京夢華錄.卷三:1;淵四.續資治通鑑長編.卷十八:6)
地理上的群組:**此筆地名為群組的根地名   
譯經院
Occurs in:
T50n2061_p0725a06  宋高僧傳: 滿月傳{ 太平興國寺 }問題回報(Feedback)